28 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เอื้อทำฝนหลวง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/social/news_428471/

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรง ส่งผลดีในกรณีบริเวณภาคพื้นมีความชื้นเข้ามาในแผ่นดินได้มากซึ่งก็เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง แต่ก็อาจจะมีข้อเสียในลักษณะที่กระแสความเร็วลมมีความแรงมากยิ่งขึ้นเป็นอุปสรรคที่เมฆจะเกิดการพัฒนาตัวไปเป็นเมฆฝนได้ อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์การใช้น้ำ เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณลดลง เนื่องจากฝนไม่ได้ตกลงไปบริเวณเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำมากเท่าที่ควร ทำให้ต้องมีความจำเป็นในการปล่อยน้ำออกมาช่วยเหลือ ฉะนั้นน้ำที่ปล่อยออกมามีปริมาณมากกว่าที่ไหลเข้าไปในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต่าง ทำให้มีปริมาณน้ำลดลง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 9 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และ จ.สระแก้ว ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.พะเยา เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุทัยธานี สระบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา และอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี มีเพียงหน่วยปฏิบัติการฯ จ.ขอนแก่น นครราชสีมา และ อุบลราชธานี ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงเนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ในทุกพื้นที่ทันที เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ สามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook